.

دفترچه‌ي‌‌سوألات‌آزمون‌آزمايشي ‌مدارس‌«نمونه‌ي»‌ راهنمايي‌تحصيلي

دفترچه‌ي‌‌سوألات‌آزمون‌آزمايشي ‌مدارس‌«نمونه‌ي»‌ راهنمايي‌تحصيلي

سال‌تحصيلي‌89/88              «86 سوأْ ل  زمان‌پاسخ‌گويي:100َ»

1

حضرت‌عيسي‌مژده‌ي‌آمدن‌كدام‌پيامبر‌را‌بعد‌ازخودش‌داد؟                                                                                                                 

  1)حضرت‌محمد«ص»      2)حضرت‌ابراهيم«ع»     ۳)حضرت‌يوسف«ع»   4)حضرت‌موسي«ع»   

2

نوزادي‌كه‌درگهواره‌سخن‌مي‌گفت‌‌فرزند‌كيست؟

1)حضرت‌مريم،«ع»  2)حضرت‌يعقوب،«ع»  ۳)حضرت‌عيسي،«ع»       4)حضرت‌زكريا،«ع»

3

كدام‌پيامبردرشكم‌نهنگ‌گرفتارشد؟

1)حضرت‌نوح(ع)‌        2) حضرت‌يونس(ع) 3) حضرت‌يوسف(ع)      4) حضرت‌زكريا(ع)

4

مسلمانان‌چه‌زماني‌مي‌توانستند‌ازشعب‌ابي‌طالب‌بيرون‌بيايند؟

1)درمراسم‌حج       2)درماه‌رمضان        3)درهنگام‌نمازجمعه      4)درهنگام‌جهاد

5

آيه‌ي‌" فاقرء‌ما‌تيسر‌من‌القرآن" به چه‌معنا‌ست؟

۱پس‌قرآن‌راباحفظ‌بخوانيد       2 )پس‌قرآن‌راازروي‌آگاهي‌بخوانيد   

3)پس‌هراندازه‌امكان‌دارد ‌قرآن‌بخوانيد              4)پس‌قرآن‌راباآرامش‌بخوانيد

6

در‌سجده‌‌مي‌گوييم:

1)سُبحانَ رَبِّي الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِه‌ي       2) سُبحانَ رَبِّيَ الاَعلي وَ بِحَمْدِه‌ي

 3) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَ‌ه‌و‌رَبَّناوَلَكَلْ حَمدْ     4)هيچكدام

7

‌اولين‌آيه‌اي‌كه‌برپيامبر‌"ص"ناذل ‌شد‌با‌چه‌كلمه‌اي‌شروع‌شد؟ 

1)گوش‌كن               2)بخوان                3)بگو         4)بنويس

8

دعوت‌كردن‌ديگران‌به‌كارهاي‌خوب‌را‌چه‌مي‌گويند؟

1)فرمانبرداري‌   2)نهي‌از‌منكر         3)فرمان‌روايي   4) ‌امر‌به‌معروف

9

چه‌كساني‌از‌طرف‌خداوند‌مأمور‌شدند‌كه‌‌ماانسان‌ها‌را‌راهنمايي‌كنند؟

1)‌دانشمندان   2)‌پدران‌‌ومادران 3)‌پيامبران 4)‌معلّمان‌

10

ترجمه‌ي‌كدام‌گزينه‌نادرست‌است؟

1)مُرسَلْينَ:پيامبران        2)مَغْفِره‌:آمُرزش‌             3)أرْض:زمين  4)نَبيين‌:نيكوكاران

11

درجمله‌ي‌"طبيب‌ماهر‌،پدر‌محمّد‌را‌به‌خوبي‌معالجه‌كرد" به‌ترتيب‌صفت‌ومضاف‌اليه‌كدام‌است؟

1- طبيب ، مادر‌           2- طبيب ‌، محمد            3- ماهر،مادر            4-ماهر ،حميد  

12

چُرتكه‌يعني...:      

  1)خواب‌‌كوتاه        2)تكه‌هاي‌كوچك‌چوب        3)رايانه             4)وسيله‌اي‌چوبي‌دركارشمارش

13

دركدام‌مِصراع‌صفت‌وجودندارد؟   

1)اززمين‌خشك‌مي‌رويدكياه    2)خورشيددرآسمان‌دميده 

   3)از‌آن‌سنگ‌خارا‌رهي‌برگشود    4) ازلانه پرنده‌ي‌خوش‌آواز  

14

كدام‌گزينه‌صفت‌است؟ 

              1- نيك               2-فرشته           ۳- آسمان      4- شنزار

15

دربيت‌زير‌كدام‌مورد‌تركيب‌وصفي‌‌مي‌باشد؟«نگرتاكه‌دهقان‌دانا‌چه‌گفت            به‌فرزندگان‌چون‌همي‌خواست‌خُفت»

1- خواست‌خُفْت          2-داناچه‌گفت.       3- دهقان‌دانا        4-‌فرزندگان‌چون

16

‌كدام‌گزينه‌مضاف‌ومضافً‌اليه‌‌است؟

1)برگ‌سبز        2) ريشه‌ي‌باريك             3) درخت‌كاج              4) شاخه‌ي‌نازك  

17

حرف«ه»‌به‌‌آخركدام‌كلمه‌‌نمي‌چسبد؟    

    1)بيني             2)ثاني              3)چشم                   4)لب

18

كدام‌تركيب‌بابقيه‌فرق‌دارد؟    

     الف)كوه‌البرز        ب)كوه‌دماوند         ج)‌كوه‌بلند                د)كوه‌سبلان‌

19

فعل‌هاي‌كدام‌گزينه‌به‌ترتيب‌«سوم‌شخص‌جمع‌،اوّل‌شخص‌مفرد‌»‌است؟

1)رسانيد/فراهم‌كردي     2)مي‌گذاشتند/خواهم‌گفت    

    3)خوانده‌اي /تحمل‌مي‌كند       4)مرده‌است/بياوريم

20

درگزينه‌هاي‌روبه‌رومضاف‌ومضافً‌اليه‌‌‌كدام‌است.

1) كشورما     2)رشته‌هاي‌گوناگون         3)جوانان‌برومند          4) روانِ‌آگاه

21

كداميك‌جمع‌نيست؟   

     1- دوستان              2- بزرگان             3- دبستان           4- همدستان  

22

چه‌عاملي‌باعث‌سكونت‌انسان‌در‌يك‌محل‌شد؟

1)كشف‌آتش     2)اهلي‌كردن‌حيوانات

  3)توانايي‌دفاع‌از‌خود‌به‌وسيله‌ي‌ابزار‌هاي‌دست‌ساز   4)آشنايي‌انسان‌با‌فن‌كشاورزي      

23

درزمان‌كدام‌خليفه‌براي‌اولين‌بار‌اسلام‌درخارج‌از‌شبه‌جزيره‌ي‌‌عربستان‌پيشرفت‌كرد؟

1)حضرت‌ابوبكرِ‌‌صديق«ع»      2)حضرتِ‌عمرفاروق«ص»

    3)حضرت‌عثمان‌ذي‌النورين(ع)            4)حضرت‌ِعلي‌كرار«ع»

24

ايرانيان‌در‌حكومت‌خاندان‌بني‌عبّاس‌چه‌نقشي‌داشتند؟

الف)ايرانيان‌در‌حكومت‌بني‌عبّاس‌‌نقش‌مشاور‌داشتند                     

  ب)‌‌براي‌اداره‌ي‌سرزمين‌ايران‌بهتر‌بودند  

   ج)‌‌ايرانيان‌باعث‌تشويق‌نويسندگان‌،شاعران‌ودانشمندان‌شدند           

    د)‌همه‌ي‌موارد‌صحيح‌است

25

‌در‌زمان‌سامانيان‌‌چه‌قبايلي‌به‌مرزهاي‌شمالي‌ايران‌مهاجرت‌كردند؟

الف)تُرْكان      ب)تاتار‌ها‌‌       ج)تُركَمَنْ‌‌ها‌    د)اَعْرْابْ

26

 پست‌در‌زمان‌كدام‌دولت‌به‌وجود‌آمود؟1)هخامنشيان   

              2)ساساني                       3)اشكاني              4)ساماني                                                                                        

27

كدام‌موردنتيجه‌ي‌حمله‌ي‌تيمور‌به‌ايران‌است؟

1)گسترش‌فرهنگ‌وتمدن‌ايران      2)آباداني‌وباز‌سازي‌  

   3)ازبين‌رفتن‌حكومت‌هاي‌محلّي       4)توجّه‌به‌علم‌ودانش‌كشور

28

مهمترين‌رُخداد‌بعداز‌مرگ‌امير‌كبير‌‌چه‌بود؟

1)واگذاري‌سرزمين‌هاي‌شمالي‌ورودارس‌به‌روسيه‌                                     

 2)تصرف‌گرجستان‌به‌وسيله‌ي‌دولت‌روسيه

3)تصرف‌قسمتي‌ازخراسان‌توسط‌روسيه                                              

   4)واگذاري‌قسمتي‌از‌شرق‌ايران‌به‌روسيه

29

‌‌اولين‌كسي‌كه‌در‌حكومت‌قاجار‌به‌سلطنت‌رسيد...‌بود.

1)‌فتح‌علي‌شاه‌قاجار‌        2)‌آقامحمّد‌خان‌‌قاجار        

  3)لطف‌علي‌خان‌قاجار‌          4)ناصر‌الدين‌شاه‌قاجار

30

چرابايد‌قوانين‌ومقرّرات‌را‌درهر‌جا‌كه‌باشيم‌رعايت‌كنيم؟

1)‌براي‌حفظ‌نظم‌درجامعه      2)‌براي‌رضايت‌مردم        3)‌براي‌‌‌اجراي‌قانون           4)براي‌اجراي‌عدالت

31

مهمّترين‌وظيفه‌ي‌دولت‌در‌جمهوري‌اسلامي چيست؟                    

 1)‌پاسداري‌ازاسلام‌واجراي‌قوانين‌اسلامي         2)پيروزي‌درجنگ         

      3)نگهباني‌از‌استقلال‌كشور          4)مبارزه‌با‌فقر

32

كوچكترين‌كشور‌همسايه‌ايران‌است؟

1)پاكستان        2)ارمنستان               3)عراق            4)تركمنستان

33

محصول‌كا‌رخانه‌ي‌پترو‌شيمي‌چيست؟

1)مواد‌شوينده       2)پلاستيك‌وچسپ         ۳)كود‌شيميايي     4)مواد‌شيميايي‌                 

34

كدام‌يك‌از‌كشور‌هاي‌زير‌از‌كشور‌هاي‌عربي‌حوزه‌ي‌خليج‌فارس‌به‌حساب‌مي‌آيند؟

1)امارات‌متحده‌ي‌عربي‌وقطر     2)سوريه‌واردن      3) بحرين‌واُردن      ۴) لبنان‌ويمن                          

35

‌اين‌محصولات‌ كيف،كفش،اتومبيل/صنايع‌ذوب‌آهن،پتروشيمي/ماشين‌سازي به‌ترتيب‌در‌گروه... قرار‌دارند.

‌1)مادر/مصرفي     2)مصرفي‌/مصرفي          3)مادر/مادر           4)مصرفي‌/مادر

36

اين‌استانها‌بيشترين‌صنايع‌كشور‌رادرخود‌جاي‌داده‌اند.

‌ 1)‌اصفهان/تبريز         2)اصفهان/تهران          3)‌اراك/مشهد            4)كرمانشاه/همدان

37

محصول‌مهم‌صنعتي‌‌وموقعيت‌كشورهاي‌تركمنستان-آذربايجان‌‌نسبت‌به‌ايران‌‌‌‌مهم.

‌1)نفت‌وآلومينيم،شمال-نفت‌وگاز، شمال ‌                                   

    2) نفت‌وگاز - شمال- نفت‌وآلومينيم ، شمال

 2)برق‌وذوب‌آهن،مشرق–  خذب‌گردشگري، مشرق                 

    4) نفت‌وگاز، شمال‌ - برق‌وذوب‌آهن،مغرب

38

‌اين‌رودها{‌دجله‌وفرات/هيرمند/كارون/كورا}‌به‌ترتيب‌مربوط‌به‌كدام‌كشورهاست؟

‌1)تركمنستان/تركيه/ايران/آذربايجان                                                   

  2)تركيه/افغانستان/ايران/عراق                    

 ۳)آذربايجان/ايران/تركمنستان/تركيه                                     

   4)عراق/افغانستان/ايران/ آذربايجان

39

اگردرمركز‌نقشه‌‌روبه‌كوه‌هاي‌درياچه‌ي‌خزر‌‌بايستيم‌دست‌چپ‌ما‌چه‌جهتي‌را‌نشان‌مي‌دهد؟

1) ‌مشرق       2)جنوب‌غربي           3) مغرب        4)جنوب‌شرقي

40

خطي‌فرضي‌است‌كه‌زمين‌به‌دور‌آن‌مي‌چرخد‌.‌بيانگر‌كدام‌يك‌از‌موارد‌زير‌است؟

1)نصف‌النهار‌مبدأ                   2)مدار              3)خط‌استوا            4)محور‌قطبي

41

كدام‌دريا‌‌بين‌قاره‌هاي‌آسيا‌وآفريقا‌واقع‌است؟

1)مديترانه                  2)سياه                 3)سرخ(احمر)              4)بالتيك

42

‌يك‌حبه‌قند‌ويك‌تكه‌سنگ‌را‌به‌وسيله‌ي‌هاون‌تاجايي‌كه‌ممكن‌است‌خرد‌مي‌كنيم‌واز‌هر‌يك‌‌‌مقدار‌كمي‌‌را‌بر‌مي‌داريم‌.‌دراين‌صورت...

1)يك‌اتم‌قند‌ويك‌اتم‌سنگ‌داريم.                       2)يك‌مولكول‌قند‌ويك‌مولكول‌سنگ‌داريم.

۳)‌يك‌اتم‌قند‌ويك‌مولكول‌سنگ‌داريم.                 4)‌يك‌ذره‌قند‌‌ويك‌ذره‌سنگ‌داريم.

43

كدام‌يك‌از‌پديده‌هاي‌زير‌به‌نحوي‌با‌جنبش‌مولوكول‌هاارتباط‌دارد؟

1)‌قدرت‌بويايي‌سگ                                     2)‌قدرت‌بينايي‌جغد‌درتاريكي

3)‌توانايي‌عقاب‌درديدن‌شكارازفاصله‌ي‌دور           4)رفتن‌پروانه‌ها‌به‌طرف‌منبع‌نور

44

‌‌كدام‌يك‌ازگروه‌هاي‌زير‌همگي‌ماشين‌هاي‌ساده هستند؟

1)‌اهرم-دوچرخه-چاقو-قرقره                   2)اره-تبر- سطح‌شيبدار -‌پيچ‌گوشتي

3)‌قرقره‌-سطح‌شيبدار-‌پيچ‌گوشتي‌- چرخ‌خياطي          4)‌دست‌گيره‌‌ي‌در‌-ناخن‌گير-‌چرخ‌خياطي –سطح‌شيبدار‌

45

ازتجزيه‌ي‌مولكول‌{ª ú r }چند‌ماده‌به‌وجود‌مي‌آيد؟        

          الف)3        ب)4         ج)5           د)6

46

كدام‌ماده‌تراكم‌پذير‌است؟

 1)شير              2)آب              3)دي‌اكسيد‌كربن                       4)آلومنيم

47

مواد در كدام يك از حالت هاي زير، تعداد جايي را كه اشغال مي كنند، ثابت است؟

1- گاز، مايع        2- جامد، گاز                        3- جامد، مايع، گاز                        4- مايع، جامد

48

كداميك شبيه عدسي كار مي كنند؟

1- آينه هاي محدب              2- آينه تخت     3- لامپ روشنايي     4- كوره آفتابي

49

كدام‌دسته‌ازمواد‌همگي‌عنصر‌هستند؟

1)اكسيژن،شكر،هيدروژن      2)آلومنيم،اكسيژن،آهن     3)نمك،طلا،مس       4)مس،آلومنيم،قند

50

قارچ‌ها‌كدام‌مورد‌را‌ندارند؟        

       1)ريسه                  2)هاگ                   3)سلول              4)روزنه

51

حيات(زندگي)‌دركره‌ي‌زمين‌حاصل‌كدام‌دو‌عامل‌است؟

 1)تخمير،تنفس   2)فتوسنتز،تنفس   3)تنفس،تجزيه  4)تخمير،تركيب

52

سرعت‌توليد‌مثل‌كدام‌يك‌ازجانداران‌بيشتراست؟

1)قارچ‌ها        2)باكتري‌ها    3)جلبك‌ها      4)گياهان‌دانه‌دار

53

كدام‌يك‌زودتر‌كپك‌مي‌زند؟

1)بيسكويت        2)نان‌خشك‌درهواي‌آزاد      ۳)نان‌تازه‌در‌كيسه‌ي‌پلاستيكي         4)نان‌تازه‌درهواي‌آزاد

54

ازبدن‌كدام‌جانور‌‌سنگواره‌ي‌بهتري‌تهيّه‌مي‌شود؟

 1)‌زنبور    2)مورچه   3)گاو     ۴)ماهی                                                                                   

55

مصرف‌كدام‌انرژي‌باعث‌آلودگي‌محيط‌زيست‌مي‌شود؟ 

  1)انرژي‌هسته‌اي ‌ 2) انرژي‌آب ‌      3) انرژي خورشيد4) انرژي باد ‌                     

56

 مصرف‌كدام‌انرژي‌محيط‌زيست‌راآلوده‌‌نمي‌كند؟

 الف)نفت       2)گازوئيل       3)الكتريسيته‌      4)گاز

57

خرما‌براي‌رشدبه‌چه‌محيط‌زيستي‌احتياج‌دارد؟

 1)گرم‌وخشك       2)گرم‌ومرطوب       3)سرد‌وخشك       4)معتدل‌ومرطوب

58

چرا‌خورشيد را‌جزء‌زنجيره‌ي‌غذايي‌درنظر‌نمي‌گيرند؟

1)زيراخورشيد‌توليد‌كننده‌نيست. ‌                2) زيراخورشيدموجود‌زنده‌نيست. ‌        

3) زيراخورشيدفقط‌تأمين‌كننده‌ي‌انرژي‌لازم‌است.‌      4) زيراخورشيددركره‌ي‌زمين‌نيست.

59

باپيدايش‌گياهان‌زندگي‌در‌كجا‌آغاز‌شد؟

 1)خشكيها‌     2)درياها      3)اقيانوسها         ۴)جنگلها                                                          

60

انرژي‌به‌كدام‌يك‌ازصورت‌هاي‌زير‌از‌جاندار‌ي‌به‌جانداري‌ديگر‌منقل‌مي‌شود؟

‌1)گرمايي   2)تابشي    3)حركتي 4)شيميايي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

اميـد‌،درصورتي‌كه‌خطايي(اشتباهي)‌درتصحيح‌واقع‌شده‌باشد‌‌ضمن‌اغماض‌ه‌ناتمايش‌را‌تكميل‌نمايند.‌وحتماً‌‌اطلاع

‌فرمايند.

سوألات‌صرفاً‌پيشنهادي‌است‌ونيز‌جنبه‌ي‌آزمايشي‌را‌دارد.

وبلاگ: http://amgd-kanysanany.blogfa.com

  ایمیل :  Amgd-kanysanany.yahoo.com

  09183749114    امجد‌كاني‌ساناني 25/1/88

 

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۳/۰۱ساعت 19:29  توسط ...  |