.

با دوَمی‌ها شماره‌ی هشت

به‌نام خدا

با دوَمی‌ها شماره‌ی هشت

الگوی دریافت مفهوم

 

  تهیه‌و تدوین :افشین‌لهونی‌ سرگروه ‌آموزشی‌پایه‌ی دوم دبستان شهرستان مریوان اسفند 87

 

 الگوی دریافت مفاهیم در حول مطالعاتی که توسط برونر ،گودناو ،آستین (1967) در باره ی تفکر انجام گرفت به وجود آمد وبرای الگوی تفکر استقرایی یک خوشایند نزدیک است این الگو برای تدریس مفاهیم وکمک به دانش آموزان در یادگیری موثرتر آن ها تدوین شده است واز تکنیک های آن برای ارائه اطلاعات سازمان یافته از میان موضوع های بسیار گسترده به شاگردان در هر مرحله از رشد می توان استفاده کرد. درالگوی دریافت مفاهیم از اصطلاحاتی چون نمونه ،نمود ومقوله برای توصیف مراحل فعالیت فکری دانش آموزان تا دریافت مفهوم اصلی استفاده شده است که هر یک از این اصطلاحات برگرفته از تحقیق «برونر »در باره ی مراحل ونحوه ی رسیدن افراد به مفاهیم می باشد.

مراحل الگوی دریافت مفهوم:

ردیف

مراحل

شرح مراحل

1

عرضه مطالب و شناسایی مفهوم

نمونه های نشانه گذاری شده عرضه می شود.دانش آموزان ویژگی ها را مقایسه کرده و به فرضیه سازی و آزمون

می پردازندوبرحسب نمودها تعریفی ارائه می دهند.

2

آزمون دستیابی به مفهوم

دانش آموزان مثال های اضافی را که فاقد نشانه هستند با عنوان نمونه های بدون نمود معین می کنند.معلم فرضیه ها را تائید ،مفهوم را نام گذاری وتعاریف را برحسب نمودهای لازم دوباره بیان می کند .

3

تحلیل راهبرد های تفکر

دانش آموزان در باره ی تفکرات خود شرح می دهند . در باره ی نقش فرضیه ها ونمودها ،نوع وتعداد آن ها بحث می کنند .

 

مراحل کار در این الگو به این صورت است که : مطالب به شکل مجموعه هایی از عناوین به نام «نمونه ها» به دانش آموز عرضه می شود . این نمونه ها اگر دارای ویژگی ها یا نمودهای مفهوم مورد نظر معلم باشد آن ها را نمونه ی مثبت (بله) واگر فاقد ویژگی های مفهوم باش نمونه ی منفی (نه) معرفی می نماییم.

دانش آموز با مقایسه ی نمونه های مثبت و منفی (با نمود وبی نمود) فرضیه هایی در باره ی ماهیت آن مقوله می سازد ولی در این مرحله فرضیه ی خود را درجمع مطرح نمی کند

وقتی اغلب دانش آموزان موفق به ساختن یک فرضیه شدند.

معلم به آن ها چند نمونه ی بدونه اسم عرضه می کند و از آن ها می خواهد تا بگویند آیا این نمونه های جدید با نمود است یا بدون نمود(منفی است یا مثبت) زمانی که شاگردان موفق به پاسخ درست بشوند و بتوانند تشخیص درستی در باره ی ویژگی های مفهوم بدهند به آن ها اجازه می دهیم تا فرضیه های خود را در جمع مطرح کنند و جریان پیشرفت نظریات خود را شرح دهند .وقتی با مشورت های گروهی کلاس به فرضیه های محکم تری در رابطه با مفهوم دست یافت. آن ها را نام گذاری می کنند سپس معلم اگر در رابطه با مفهومی نام تخصصی وجود داشته  باشد آن  را  معرفی

می کند.دانش آموز برای پیوستگی و کار برد آن مفهوم موارد بیشتری از آن مقوله را جستجو می کنند و آموخته ها را در موقعیت های جدید به آزمایش می کشند. 

  استفاده از الگوی دریافت مفهوم بر حسب نوع هدف آموزشی معلم به فعالیت های یادگیری شکل منظمی میدهد.

به طور مثال اگر تاکید برکسب مفهومی نو باشد معلم در خلال سوالات و تفسیر های خود به نشانه های موجود در هر مثال و عنوان مفهوم تأکید می کند. اگر هدف جریان استقرایی(از جزء به کل) باشد معلم باید نشانه های کمتری را ارایه نمایدو شاگردان را بیشتر به مشارکت و پیگیری مطالب تشویق کند .خوب است که مثال ها در مراحل اولیه

دریافت مفهوم بسیار سازمان یافته باشند.

معلم:نمونه هایی که مفهوم مورد نظر را دارد مانند مثال به دانش آموزان ارائه می دهد.

بله

نه

خورشید                   

شمع

ستاره                       

لامپ

 دانش آموز: بعد از مشاهده ی موارد داده شده به فرضیه سازی می پردازد ولی آن را بیان نمی کند.

معلم: در این مرحله به دانش آموزان چند نمونه ی جدید می دهدو از آن ها می خواهد با توجه به فرضیه ی خود آن را در جدول قرار دهد.

 

چشمه ی نور طبیعی   

چشمه ی نور مصنوعی                        

خورشید                   

شمع

ستاره                       

لامپ

رعد وبرق                        

چراغ قوه

کرم شب تاب                 

چراغ مطالعه

                ...                                    

...

  دانش آموز: زمانی که موفق به پاسخ درست شد و تشخیص درستی در باره ی ویژگی های مفهوم به دست آورد اجازه دارد فرضیه ی خود را در کلاس ارائه دهد.و بعد از مشورت گروهی ورسیدن به فرضیه ی محکم تری

 می توانند به کمک معلم آن هارا نام گذاری کنند.

         منابع:

1- الگوی تدریس 2004 – مترجم دکترمحمدرضا بهرنگی

2- آموزش راه های یادگیری – سهیلا حاجی اسحاق

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۱۲/۱۹ساعت 18:53  توسط ...  |