.

نمونه طرح درس ریاضی سال دوم راهنمایی

بسمه تعالي

نام درس:  رياضي

پايه و دوره تحصيلي : سال دوم راهنمايي

شهرستان : مريوان

موضوع :  حجم و مساحت مكعب مستطيل

مدت جلسه : 30 دقيقه

مشخصات ارائه كننده : ليسانس رياضي

نام ونام خانوادگي :  ابراهيم مرادي                             نام آموزشگاه :  راهنمايي مولوي كرد

 

هدف كلي

 

آشنايي با حجم مكعب ؛ استفاده و كاربرد آن

 

 

 

 

 

اهداف جزئي

فراگيردر پايان اين درس :

1. فواید و مشخصات حجم و مساحت  مکعب   را می داند .

 2. شکلهای مکعب  را در حالتهای مختلف شناسايي  و آنها را توجیه کند .

  3. یاد می گیرد که  با داشتن اندازه یک ضلع در مکعب   و طول و عرض و ارتفاع در مکعب مستطیل  می توان حجم و مساحت آنرا بدست  آورد .

4. راه حلهای حجم و یا مساحت مکعب در حالتهای مختلف را می تواند در مسائل و تمرینات  تشخیص داده و كاردر كلاسها و تمرينات را انجام دهد.

5. چگونگی بوجود آمدن  فرمولهای حجم و مساحت مکعب را می تواند براحتی  تشخیص داده ؛درک  کرده و توضیح دهد.

6. به ایجاد انگیزه و یادگیری بیشتر در این درس علاقمند می شود .

                                            

                                                 اهداف

 

اهداف

رفتاري (خروجي ) 

با يادگيري كامل از مطالب آموزش داده شده بهحل كاردر كلاسها و  حل تمرينهاي صفحه 193 كتاب درسي در منزل پي برده و زمينه مناسب براي درس جديد براي او فراهم گردد.

 

        اهداف

     رفتاري    (ورودي )  

 

از فراگير انتظار مي رود:

حجم مكعب را بيان كند . ( دانش )

انواع مكعب و مكعب مستطيل را در تمرينها تشخيص دهد. ( درك و فهم )

تفاوت مكعب و مكعب مستطيل را در مسائل با ذكر فرمول بيان كند.(كاربرد )

با استفاده از پيمانه ها و پاورپنت  حجم مكعب را در پيمانه ها كشف نمايد.( تجزيه و تحليل )

تمرينهاي مطرح شده را حل كند و حجم يك مكعب را مورد بررسي قرار دهد.

(تركيب )

حجم مكعبهاي مشابه را در طبيعت و يا در هر نوع تمريني متناظر ؛ را شرح داده و اثبات كند . ( ارزشيابي )

روشهاي تدريس

1.       روش گروهي

2.       پرسش و پاسخ

3.       اكتشافي   و  واقعيت عيني مطالب

 

 

الگوهاي تدريس

‍‍‍‍‍

در الگوهاي تدريس سعي براين است تا فراگيران بصورت گروه بندي شده با هم همكاري داشته و يك نفر از اعضا بعنوان سر گروه هدايت گروه را  بر عهده بگيرد.

 همچنين از پرسش و پاسخ براي رسيدن به تفكر اصلي درس و كشف كردن مطالب مورد نظر استفاده مي شود.در هنگام تدريس از كارتهاي تشويق از قبل آماده شده براي جذب فراگير به مطالب درسي و تشويق او در نظرگرفته به نحوي كه اين كارتها در نمره مستمر كلاسي او تاثير داشته باشد . 

در حين تدريس با مطرح كردن يك سوال فراگيرا را به تفكر وا داشته تا پس از هماهنگيهاي گروهي نظر نهايي خودشان را در صورت نياز در پاي تابلو ارائه داده و با تشويق ديگر فراگيران بدرقه شود.

در پايان گروهي كه فعاليت بيشتري را داشته باشد مورد تشويق قرار مي گيرد.

رسانه هاي آموزشي

كامپيوتر  و پروزكشن؛ كتاب درسي ؛ تابلو وايت برد و متعلقات همچنين :

وسايلهاي كمك آموزشي دست ساخته مانند : شكل واقعي يك مكعب و يك مكعب مستطيل و يك استوانه با پيمانه هاي مختلف و متوالي ؛ به نحوي كه دانش آموز به يادگيري كامل هدايت شود. گسترده مكعب و مكعب مستطيل در حالت اضلاع متناظر با پيمانه ها ؛ واحدهاي اندازه گيري طول؛ مساحت و حجم ؛ يك منشور قائم الزاويه سه پهلو ؛ كه همگي وسايلها داراي گواهي ثبت اختراع كشوري مي باشند. يك پارچ آب براي مفهوم حجم ؛ يك پايه چسپ به همراه چند صفحه كاغذ A4

فعاليتهاي قبل از تدريس

سلم و احوالپرسي از دانش آموزان ؛ دقت در وضع جسمي و رواني آنان .

حضور و غياب دانش اموزان ؛ توجه داشته باشيم كه همه ي دانش آموزان كتابهايشان را بسته و به پاي تابلو گوش دهند.

 

2دقيقه

 

ارزشيابي تشخيصي

پرسش از چند دانش آموز درباره شکل ظاهری کلاس آنها و یا  سوال درباره  شکل و قیافه ی یک استخر شنا  چگونه است و  چه مقدار آب

 می گیرد ؟  و توجه به جوابهای دانش آموزان .

 

2دقيقه

 

 

آمادگي و ايجاد انگيزه

استفاده از انواع وسايل كمك آموزشي و در گير ساختن دانش آموزان و جذب آنها به يادگيري درس جديدي را كه مي خواهيم بخوانيم .

سوال و پرسش از دانش آموزان و كشانيدن آنها به بحث مورد نظر .

امتيازهاي تدريس رت به دانش آموزان گفته مانند: دادن لوح تشويق و ...............

 

2دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليتهاي

تكميلي

 

با استفاده از وسایل کمک آموزشی و با همکاری دانش آموزان

 ابتدا ميله ها ي يك1 و 2 و 3 سانتيمتري و صفحه هاي يك سانتيمتر مربعي و پيمانه هاي 1 و 2 و 3 و ....سانتيمترمكعبي را كه از قبل آماده كرده  با همكاري دانش آموزان  توضيح داده تا يكبار ديگر دانش آموزان ياد بياورند كه واحد اصلي اندازه گيري  طول ومساحت و حجم به ترتيب سانتيمتر و سانتيمتر مربع و سانتيمتر مكعب هستند.

سپس يك مكعب از جنس چوب را به دانش آموزان نشان داده و مي گوييم اين يك سانتيمتر مكعب بوده و  واحد اندازه گيري حجم مي باشد سپس 2 مكعب كوچك را نشان داده و مي گوييم حجم آنها را حدس بزنيد آنگاه 15 مكعب را كه بهم چسپيده اند و بصورت 5×3 بوده را نشان داده و از يكي از آنه مي پرسيم كه حجم آنرا بيان كند .  چندبسته از همين نوع را در كنار هم قرار داده و از آنها مي خواهيم حجم آنها را بيان كنند .

سوال : چه كسي مي تواند براي حالتي كه مكعبها بر روي هم قرار دارند يك ضرب بنويسد تا اينكه چند سوال پرسيده مي شود و كاردر كلاس صفحه 189 را به دانش آموزان داده تا حل كنند پس از حل آن و بررسي بصورت گروهي به ادامه مطلب مي پردازيم.

يك صفحه 10×6 سانتيمتري را كه بصورت خانه هاي يك سانتيمتر مربعي طراحي كرده به دانش آموزان نشان داده و مي گوييم بگه ها مساحت رويه اين صفحه چند سانتيمتر مربع است ( 60 ) سپس يك تخته 10 ×6 س به ارتفاع يك سانتيمتر را روي صفحه مي گذاريم و مي گوييم بچه ها اين شكل بدست آمده هنوز صفحه را نشان مي دهد يا حجم را ؟ بعدا مي گوييم حجم آن چقدر است .پس از شنيدن جواب درست اولين دانش آموزي راكه جواب صحيح داد مورد تشويق قرار مي گيرد براي جذب ديگر دانش آموزان به ادامه درس .

سپس يك تخته ديگر روي آن گذاشته و حجم آن را جويا مي شويم و اين كار را آنقدر ادامه داده تا دانش آموزان به اين نتيجه برسند كه براي حجم مكب كافي است مساحت قاعده آنرا بدست آورده و حاصل را در تعداد طبقات (ارتفاع ) ضرب كنيم .

آنگاه همين كار رابراي يك مكعب و سپس براي يك استوانه انجام مي دهيم بطوريكه وسايلهاي كمك آموزشي دست ساخته كاملا مطالب را براي ادامه درس هموار مي سازد. آنگاه مي گوييم بچه ها اين شكلهايي كه شما مي بينيد از جنس چوب بوده و هميشه شكلي ثابت هستند اگر اين مكعبها بصورت توخالي باشند چگونه حجم آنه ابدست مي آيد ؟

آنگاه يك مكعب و يك مكعب مستطيل و يك استوانه را هر كدام به ارتفاع  10 س  از قبل آماده شده را  به آنها مي دهيم و از آنها نحوه چگونگي حجمهايشان را مي خواهيم ( با مشاركت و بصورت گروهي . اكتشافي ) .

بعد از شنيدن جواب آنها مي گوييم بچه ها ريشه ي اصلي اين پيمانه ها از يك مربع و يك مستطيل و يك دايره شكل گرفته اند  .بعنوان مثال يك صفحه 10 × 6 س  را به آنها نشان مي دهيم و مي گوييم بچه ها اگر از هر طرف اين صفحه را به اندازه يك  س  ارتفاع بدهيم شكلي همچون اين پيمانه بدست مي آيد ( يك پيمانه از قبل آماده شده را به آنها نشان مي دهيم ) و مي گوييم حجچم آن چقدر است خوب دقت كرده و سپس جوابها را بصورت گروهي ارائه دهيد؟

البته جواب دانش آموزان را با مقدار آبي را كه در اختيار داريم و پيمانه هاي 1 و 2 و3و 5و 9 سانتيمتر مكعبي مقايسه مي كنيم .

سپس پيمانه به ارتفاع 2 وسپس 3 و ....تا 10 س  را بررسي كرده و جوابها را بايد فقط دانش آموزان بگويند . اين كار را براي مكعب و استوانه نيز كه متناظر با هر كدام وسايل كمك آموزشي كاملي طراحي شده  ارائه مي دهيم تا اينكه حجم آنها را در حالت كلي گفته و فرق آنها را در قاعده آنها بدانند و به اين نتيجه برسند كه :

                            

                                ارتفاع × مساحت قاعده = حجم مكعب

 

سپس مدلهايي ديگر را كه طراحي كرده و فقط اضلاع مكعبها را نشان داده به آنها مي دهيم و مي گوييم در حالت كلي براي بدست آوردن حجم ؛ فقط به اضلاع مكعبها نياز داريم و...............

در پايان درس را بطور خلاصه مرور كرده و به آنها مي گوييم كه كار در كلاس صفحه 192 و 193 كتاب درسي را حل كنند بعد از حل توسط دانش آموزان در پاي تابلو ؛ از همكاري دانش آموزان تشكرمي كنيم .

 

 

 

 

 

 

 

20ذقيقه

 

 

 

ارزشيابي پاياني

 

بعد از حل تمرينها  سوالهايي از قبل آماده شده را تحت عنوان ارزشيابي پاياني به آنها داده و تاكيد مي كنيم كه سوالات را حتما خودتان و بدون همكاري حل كنيد.

  سوالات نيز شامل مطالبي در رابطه با واحد اندازه گيري حجم و بدست آوردن حجم يك مكعب و يك مكعب مستطيل و يك استوانه مي باشد.. بهد از مدت زماني مشخص سوالات را توسط دانش آموزان حل كرده و توجه آنها را به تكليف منزل جلب مي كنيم

 

 

 

  4 دقيقه

 

تعيين

تكليف

 

 

 

 در پايان از دانش آموزان مي خواهيم كه براي جلسه بعد تمرينات صفحه 193 و 194 كتاب درسي را در منزل انجام دهند و ياد آورمي شويم كه قبل از حل تمرينات يكبار ديگر مطالب درسي و كاردركلاسها را مرور كرده و سپس به حل تمرينها بپردازند.

در ضمن يادآور مي شويم هر دانش آموزي كه نمونه هايي از وسايلهاي كمك آموزشي موجود در كلاس ؛ طراحي و درست كند وآنرا در كلاس براي جلسه بعد آماده و توضيح دهد نمراتي تحت عنوان نمرات عملي و كلاسي براي او به در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

 

  1 دقيقه

فعاليتهاي

مربوط به ياد دهي و يادگيري

(ارائه درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليتهاي

مربوط به ياد دهي و يادگيري

(ارائه درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليتهاي

مربوط به ياد دهي و يادگيري

(ارائه درس )

 

 

مراحل اجراي تدريس

 

روش

رسانه مورد استفاده

زمان   

 

مروري بر واحد هاي اندازه گيري طول ؛ مساحت وحجم ؛بحثي در رابطه مكعبهاي چوبي 1 و 2 و ....چند سانتيمترمكعبي و روي هم قرار گرفتن مكعبهاي ديگر و پيدا كردن حجم در متوالي و حل كاردركلاس

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

 

پيمانه هاي واحد اندازه گيري و مكعبهاي چوبي

 

 

 

4 دقيقه

 

 

 

 

بررسي صفحات 10×6 سانتيمتر مربعي و گفتن يك ضرب توسط فراگير ؛

گذاشتن تخته هايي بصورت مكعب بر روي صفحه ها و روشي براي تفهيم حجم . وادامه دادن اين تخته بر روي هم به نحوي كه فراگير خود كم كم به مفهوم حجم و روابط بين تخته ها و ارتفاع آن برسد. ابتدا از مكعب مستطيل شروع مي كنيم زيرا ابعاد آن مختلف بوده و مطرح كردن آن بهتر از مكعب مي باشد.  وسپس براي مكعب و استوانه آنرا بررسي مي كنيم.

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

صفحه ها  و تخته هايي از قبل آماده شده

 

 

 

3 دقيقه

 يك مكعب ويك  مكعب مستطيل و يك استوانه را به هر كدام به ارتفاع 10 س به دانش اموزان داده واز آنها در رابطه شكلهاي چوبي و ثابت سوال كرده و مي گوييم روي حجم آنها فكر كرده و هر را كه به ذهنتان رسيد ارائه دهيد .

بعد از اظهار نظرهاي انها مي گوييم ريشه اصلي آنها از مربع و مستطيل و دايره بوده و با استفاده از پيمانه اي از قبل آماده شده و متوالي تدريس را ادامه داده به نحوي كه دانش آموزان از متوالي بودن ارتفاع پيمانه ها ؛ به فرمول و رابطه حجم دست پيدا كنند. و از مطالبي را كه از پاور پنت تهيه شده نيز استفاده مي كنيم .

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

پيمانه هاي متوالي براي حجم مكعب و استوانه و صفحه هاي مربع ومستطيل و دايره شكل

 

  4 دقيقه

بوسيله آب بررسي كردن نظرات دانش اموزان با واقعيات تدريس ؛ امتحان كردن  اين كار توسط دانش آموز.

 نوشتن فرمول حجم توسط هر گروه در پاي تابلو  با توجه به توضيحات و وسايلهاي كمك آموزشي موجود.بحث در رابطه حجم ديگر شكلها.

چگونگي بوجود آمدن حجمها بوسيله پاورپنت

 

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

 

 

 

 

 

يك پارچ آب ؛ پيمانه هاي متوالي براي مكعب و استوانه

پاورپنت

 

 

4 دقيقه

 

 

 

 

 

 

رسيدن به حجم واقعي و اصولي مكعب و استوانه و ديگر شكلها مانند منشور قائمالزاويه سه پهلو

بررسي گسترده مكعب و استوانه در حالت طول  و عزض وارتفاع .

نتيجه گيري از درس و خلاصه آن با مشاركت دانش آموزان  .و حل كاردر كلاس صفحه 192 و  193 كتاب توسط دانش آموزان و سپس حل آنها توسط دانش آموزان در پا ي تابلو و تشويق گروه برتر در پايان كار .

كاربرد مكعب و درس امروز در زندگي روزمره و اشاره به مثالهايي در پاورپنت  مانند  انواع لوله و ساختمان سازي و ....

بعد از اين مرحله ارزشيابي  و تعيين تكليف براي منزل   وتشكر از همكاري تمامي دانش آموزان .

 

 

 

 

 

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

 

 

 

پيمانه هاي متوالي

پاورپنت 

كسترده مكعب و استوانه و...

 

 

 

 

 

 

  5 دقيقه

 

اکثریت مطالبی را که در این تدریس ارائه می شود دربعضي  قسمت مقداری  طولانی شده است اما در هنگام تدریس  وقت و زمان کمتری را می گیرد .

 امیدوارم که برگزاری جشنواره  فرایند تدریس ، راهی مثبت برای ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس باشد.

 در پایان اینجانب معتقد و مطمئنم به اینکه هر چیزی پایانی دارد   غیر از دو چیز :  یکی خدمت صادقانه در راه رضای خدا آنهم با نیت خلوص قلبی ،  و دوم کمک به پیشرفتهای مثبت یک جامعه که صدقه ای جاری است

 

_________

با نهایت احترام :                 ابراهیم  مرادی          دبیر ریاضی                         

   تلفن  :                                     3914 876  0918

............................................................................................................................................................................

منابع  :

*         استفاده از  مجموعه وسایلهای کمک آموزشی دست ساخته ی ثبت شده .

**       کتاب درسی رياضي دوم راهنمايي .

***    تجربه  17  سال معلمی .    

  ****     تفکرات و ذهنیات شخصی .

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۱۲/۱۱ساعت 18:7  توسط ...  |