.

نمونه سوالات درس جغرافيا پنجم دبستان

 

 

 

نمونه سوالات درس جغرافيا پنجم دبستان

 

زمان‌پاسخ‌گويي‌: 60دقيقه

 

طراح:‌ امجد‌كاني‌ساناني سرگروه آموزشي پايه ي پنجم دبستان 13/فروردين/1387

 

 

 

{جغــرافيــــا35}                                 گزينه‌ي‌مورد‌نظر‌رامانند¢درپاسخ‌نامه‌‌پُر‌كنيد.‌

1- رود‌ارس‌ازكدام‌كشور‌‌سرچشمه‌مي‌گيرد؛وبه‌چه‌دريايي‌مي‌ريزد؟

الف)‌از‌ايران‌‌‌وبه‌درياي‌خزر.   ب)از‌تركيه‌وبه‌درياي‌خزر.  

 ج)‌از‌آذربايجان‌‌وبه‌درياي‌سياه.      د)‌از‌ارمنستان‌‌وبه‌درياي‌سياه.

---------------------------------------------------------------------------------------------

2- جمهوري‌آذربايجان‌به‌وسيله‌ي‌كدام‌كشوردوتِكه‌مي‌شود؟ 

 الف)ارمنستان         ب)تركيه      

  ج)گرجستان          د)روسيه

---------------------------------------------------------------------------------------------

3- رودارس‌مرز‌بين‌كدام‌كشور‌هاست؟

الف)آذربايجان،ارمنستان،تركيه  ب)ايران،تركيه،آذربايجان

 ج)ايران،ارمنستان،آذربايجان   د)آذربايجان،تركيه،عراق

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4- كوچكترين‌كشور‌همسايه‌ايران‌است.

  الف)پاكستان            ب)ارمنستان          ج)عراق            د)تركمنستان

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5- شهربندري‌كشور‌عراق‌كه‌از‌را‌‌ه‌خليج‌‌فارس‌با‌درياهاي‌آزاد‌راه‌دارد.

  الف)‌كربلا   ب)بغداد     ج)بصره      د)سامره

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6- به‌‌مجموعه‌ي‌چند‌شهر‌،شهرك‌،روستا‌وتعيين‌يك‌شهر به‌عنوان‌مركز،‌‌كه‌در‌محدوده‌اي‌‌‌مشخص‌شده‌‌باشند‌....گفته‌مي‌شود.

الف)استان             ب)ناحيه             ج)شهرستان               د)كشور

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7-‌كدام‌يك‌از‌ويژگي‌هاي‌زير‌‌مربوط‌به‌مركز‌استان‌نمي‌باشد؟

الف)‌پرجمعيت‌ترين‌شهر‌             ب)‌‌راههاي‌ارتباطي‌با‌ديگر‌نقاط           

  ج)‌بزرگ‌ترين‌شهر‌                 د)‌كم‌جمعيت‌ترين‌شهر

----------------------------------------------------------------------------------------------------

8-‌‌كدام‌استان‌با‌استان‌فارس‌همسايه‌است؟

‌الف)كرمان     ب)زنجان         ج)خوزستان          د)كردستان

 

9-‌كدام‌يك‌از‌شهر‌هاي‌زير‌‌‌در‌استان‌كردستان‌قرار‌دارد؟‌      

    الف)‌بوكان        ب)بانه        ج)ملاير           د)‌نقده

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10-‌كدام‌يك‌از‌استان‌هاي‌زير‌به‌درياي‌خزر‌راه‌دارد؟

الف)‌اصفهان    ب)قزوين          ج)گيلان      د)هرمزگان

------------------------------------------------------------------------------------------------

11-‌ مهم‌ترين‌محصولات‌كشاورزي‌كشور‌ما‌ايران‌كدامند؟

  الف)گندم‌وجو    ب)نخود‌وگندم‌      ج)جو‌وبرنج        د)‌برنج‌وچاي

----------------------------------------------------------------------------------------------

12- بيش‌تر‌برنج‌ايران‌در...ودر‌استانهاي‌...و...‌كشت‌مي‌شود.

الف)‌جنوب‌وهرمزگان‌وبوشهر             ب)‌شمال‌وگيلان‌ومازندران          

 ج)‌شمال‌وگيلان‌واردبيل‌          د)‌غرب‌كردستان‌وايلام

------------------------------------------------------------------------------------------------

13- مهم‌ترين‌ناحيه‌ي‌توليد‌چاي‌در‌استان.‌..‌است.   

  الف)فارس        ب)سيستان‌وبلوچستان      ج)گلستان           د)گيلان

-------------------------------------------------------------------------------------------------

14-‌نيشكر‌وخرما‌دركدام‌استان‌بيشترين‌‌محصول‌را‌مي‌دهد؟

الف)‌خوزستان ب)كردستان‌ج)آزربايجان‌شرقي ‌د)خراسان‌شمالي

---------------------------------------------------------------------------------------------------

15-‌كار‌اصلي‌ايلات‌وعشاير‌...است.الف)ماهي‌گيري 

 ب)كشاورزي     ج)دامپروري               د)‌گاوميش‌داري

------------------------------------------------------------------------------------------------

16-در‌كنار‌شهرها‌‌ي‌بزرگ‌دامپروري‌ها‌‌‌ومرغداري‌هاي‌صنعتي‌به‌وجود‌آمده‌اند‌تا‌...‌و...‌مورد‌نياز‌شهرهاي‌اطراف‌را‌توليد‌كنند.‌

الف)‌گوشت‌ولبنيات‌             ب)‌مواد‌خوراكي            ج)‌ ‌تخم‌مرغ‌ولبنيات‌        د) ‌گوشت‌وتخم‌مرغ‌

------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-مهم‌ترين‌منبع‌گاز‌ايرا‌ن‌در‌........است.  

  الف)‌بندر‌عبّاس       ب)بندر‌ماه‌شهر        ج)بندر‌عسلويه‌           د)‌بندر‌بوشهر

--------------------------------------------------------------------------------------------------

18-‌كدام‌يك‌بندر‌نفتي‌است؟                 

 الف)بندر‌عباس                 ب)بندرماهشهر           ج)بندر‌بوشهر          د)بندر گناوه

--------------------------------------------------------------------------------------------------

19-مهم‌ترين‌‌استان‌نفت‌خيز‌كشور‌ما‌استان‌...است. 

  الف)‌خوزستان           ب)كرمانشاه‌               ج)كرمان‌                د)ايلام

20- در‌استان‌سيستان‌وبلوچستان‌چه‌محصولاتي‌كشت‌مي‌شود؟

الف)گندم‌وپنبه    ب)پنبه‌وخرما    ج)گندم‌وخرما    د)گندم‌وپسته

------------------------------------------------------------------------------------------

21-كانال‌پاناما‌كدام‌آب‌ها‌را‌به‌هم‌وصل‌مي‌كند؟الف)آرام‌وهند     

 ب)هندواطلس        ج) آرام‌واطلس     د)مديترانه‌واحمر

----------------------------------------------------------------------------------------

22-‌كدام‌گزينه‌استان‌هاي‌كناره‌ي‌درياي‌خزر‌هستند؟

الف)‌گلستان،گيلان،مازندران‌      ب)قزوين،سمنان،مازندران‌  

  ج) ‌گلستان،گيلان،زنجان         ‌د)‌‌اردبيل،گيلان،مازندران‌                     

    ------------------------------------------------------------------------------------------

23-سه‌شهر‌پرجمعيت‌‌ترين‌شهرهاي‌ايران‌به‌‌ترتيب‌جمعيت‌‌..،..،..هستند.

الف)اصفهان،تهران‌،مشهد           ‌ب) تهران‌،اصفهان،مشهد‌               

   ج) تهران‌، مشهد،اصفهان          د)اصفهان،مشهد، تهران‌‌‌

-------------------------------------------------------------------------------------------------

24- ايلات‌وعشايرناحيه‌ي‌كوهستاني‌‌باشروع‌شدن‌دوره‌ي‌گرما‌دام‌هاي‌خود‌رابه‌كدام‌يك‌از‌نواحي‌‌زير‌مي‌برند؟

الف)بلند‌تر‌وگرمتر     ب)پست‌تر‌وگرمتر          ج)بلند‌تر‌وسرد‌تر        د)پست‌تر‌وسرد‌تر

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25- ‌‌اين‌استان‌ها‌به‌خليج‌فارس‌ودرياي‌عمان‌راه‌دارند.

الف)‌هرمزگان،فارس‌                           ب)بوشهر، هرمزگان          

    ج)‌خوزستان‌،كرمان                          د)‌بوشهر‌،يزد‌

----------------------------------------------------------------------------------

26- ‌مدار‌‌فرضي‌اِستوا‌زمين‌را‌به‌دو‌نيم‌كره‌ي‌ ... و...تقسيم‌مي‌كند.

الف) جنوبي‌وغربي             ب)شمالي‌وشرقي             

 ج)شرقي‌وغربي                          د) شمالي‌وجنوبي              

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 27-(چهارم‌)آب‌وهواي‌ناحيه‌ي‌كوهستاني‌چه‌خصوصياتي‌دارد؟دراين‌ناحيه... .

الف)برف‌دير‌آب‌مي‌شود‌و‌رطوبت‌‌خاك‌به‌كندي‌از‌بين‌مي‌رود،‌يا‌بخار‌مي‌كند.     

ب)گرما‌وسرماي‌شديد‌وجود‌ندارد                            

ج)باران‌زياد‌مي‌بارد‌وخاكش‌همواره‌مرطوب‌است                                      

  د)باران‌كم‌مي‌بارد‌ورطوبت‌خاك‌به‌تندي‌بخار‌مي كند             

------------------------------------------------------------------------------------------

28- خطي‌فرضي‌است‌كه‌زمين‌به‌دور‌آن‌مي‌چرخد‌.‌بيانگر‌كدام‌يك‌از‌موارد‌زير‌است؟

الف)نصف‌النهار‌مبدا                             ب)مدار                                       

  ج)خط‌استوا                             د)محور‌قطبي

 

29-رودهاي‌قزل‌ايرماق‌ودانوب‌وآمازون‌به‌ترتيب‌به‌كدام‌آب‌ها‌مي‌ريزند؟‌

الف)اطلس-سياه-مديترانه              ب)سياه-سياه-اطلس              

  ج)اطلس-اطلس-سياه       د)سياه-مديترانه-اطلس

-‌30-براي‌اينكه‌اداره‌كردن‌استان‌آسان‌تر‌صورت‌گيرد،‌هراستان‌را‌به‌چند‌...تقسيم‌كرده‌اند.

  الف)‌شهر       ب)شهرستان         ج)‌منطقه                 د)‌‌‌بخش

-------------------------------------------------------------------------------------------

31-رودهاي‌قزل‌ايرماق‌ودانوب‌ونيل‌به‌ترتيب‌به‌كدام‌قاره‌ها‌جريان‌دارند؟

الف)آسيا-‌اروپا-آفريقا                ب)اروپا-آسيا-آفريقا             

  ج)اقيانوسيه-اروپا-آفريقا    د)آفريقا-اروپا-اقيانوسيه‌                       

      ---------------------------------------------------------------------------------------

32-‌كدام‌دسته‌از‌كشور‌هاي‌زير‌در‌جزاير‌آ‌تشفشاني‌آسيا‌قرار‌دارند؟

الف)ژاپن-چين-اندونزي        ب)اندونزي-فيليپين-ژاپن     

  ج)فيليپين-ژاپن-چين        د)چين-اندونزي-فيليپين

-------------------------------------------------------------------------------------------

33-‌آتشفشا‌ن‌اتنا‌در‌كدام‌طرف‌قاره‌ي‌اروپا‌واقع‌شده‌است؟ 

 الف)شمال                ب)شرق    ج)جنوب          د)غرب

-------------------------------------------------------------------------------------------

34-بلندترين‌قله‌ي‌جهان‌وطولاني‌ترين‌رود‌جهان‌در‌دو‌قاره‌ي...و.‌..قرار‌دارند؟

الف)اروپاوآسيا          ب)آسيا‌وآمريكا            ج)اروپاوآفريقا           د)آسيا‌وآفريقا‌‌‌‌‌ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

35-كدام‌دريا‌‌بين‌قاره‌هاي‌آسيا‌وآفريقا‌واقع‌است؟    

   الف)مديترانه              ب)سياه          ج)سرخ                 د)بالتيك   

------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

36-كدام‌قاره‌در‌‌جنوب‌شرقي‌‌آسيا‌قرار‌دارد؟

الف)‌آفريقا              ب)آمريكا              ج)استراليا           د)قاره‌ي‌قطب‌جنوب

------------------------------------------------------------------------------------------

37-كدام‌كشور‌با‌دو‌استان‌خراسان‌وسيستان‌و‌بلوچستان‌مرز‌مشترك‌دارد؟   

    الف)پاكستان   ‌ب)افغانستان    ‌ج)ارمنستان   د)تركمنستان

38-كشور‌افغانستان‌در‌كدام‌سمت‌كشور‌ايران‌قرار‌گرفته‌است؟ 

الف)شرق         ب)غرب                   ج)جنوب               د)شمال

----------------------------------------------------------------------------------------------

39-پاكستان‌از‌سمت‌...به‌ناحيه‌ي...ايران‌متصل‌است.

الف)شمال-گرم‌ومرطوب                   ب)شرق‌گرم‌ومرطوب            

 ج)غرب‌-گرم‌وخشك                  د)جنوب‌-گرم‌وخشك

---------------------------------------------------------------------------------------------

40-مردم‌افغاني‌به‌چه‌زباني‌صحبت‌مي‌كنند؟    

  الف)اردو              ب)تركمني              ج) ارمني     د)فارسي‌دري‌وپشتو

------------------------------------------------------------------------------------------------

41-نام‌دو‌رود‌‌پر‌آب‌افغانستان‌چيست؟

 الف)دجله‌وفرات       ب)هيرمند‌وهرير‌ود   ج)‌آمودريا‌وهيرمند    د)‌شط‌العرب‌وهريرود

--------------------------------------------------------------------------------------------------

42- شهربندري‌كشور‌عراق‌كه‌از‌را‌‌ه‌خليج‌‌فارس‌با‌درياهاي‌آزاد‌راه‌دارد.

  الف)‌كربلا     ب)بغداد           ج)بصره        د)سامره

-------------------------------------------------------------------------------------------------

43- دوكشور‌تركيه‌وعراق‌چه‌تفاوت‌هاي‌اساسي‌با‌يك‌ديگر‌دارند؟

‌الف)پايتخت‌تركيه‌درناحيه‌ي‌جلگه‌اي‌‌وپايتخت‌عراق‌در‌ناحيه‌ي‌‌كوهستاني‌قرار‌گرفته‌است       ب)تركيه‌كوهستاني‌وعراق‌جلگه‌اي‌‌است                    

ج)تركيه‌به‌دريا‌راه‌دارد‌ولي‌‌عراق به دريا‌راه‌ندارد  

 د)عراق كشوري‌صنعتي‌وتركيه‌كشوري‌كشاورزي‌است           

--------------------------------------------------------------------------------------------------

44- پايتخت‌كشورپاكستان‌شهر... است.  

    الف)آنكارا               ب)دوشنبه                      ج)كابل                د)اسلام‌آباد

------------------------------------------------------------------------------------------------------

45-كدام كشور‌از‌نظر‌نا‌همواري‌ها‌ي‌طبيعي‌‌با‌بقيه‌تفاوت‌دارد؟ 

 الف)ارمنستان     ب)تركيه      ج)افغانستان      د)پاكستان                                                                       

-------------------------------------------------------------------------------------

46-كدام‌‌فعا‌ليت‌اقتصادي‌در‌آمد‌زيادي‌را‌نصيب‌مردم‌تركيه‌كرده‌است؟

الف)توليدات‌صنعتي                           ب)جذب‌گردشگر                  

     ج)توليد‌محصول‌كشاورزي            د)پرورش‌دام‌وتوليد‌چرم

---------------------------------------------------------------------------------------------

47- از‌شهر‌هاي‌زير كدام يك‌در‌كنار‌دريا‌واقع‌شده‌است؟

الف)آنكارا                ب)قند‌هار             ج)لاهور              د)ازمير

---------------------------------------------------------------------------------------------

48-رودقزل‌ايرماق‌به‌كدام‌دريا‌مي‌ريزد؟         

  الف)مرمره        ب)اژه                       ج)سياه                         د)مديترانه

----------------------------------------------------------------------------------------------

49- كوچكترين‌كشور‌همسايه‌ايران‌است؟            

  الف)پاكستان             ب)ارمنستان           ج)عراق          د)تركمنستان

-----------------------------------------------------------------------------------------------

50-رود‌ارس‌در‌مسير‌حركت‌خوداز‌كدام‌دسته‌از‌كشور‌هاي‌زير‌عبور‌مي‌كند؟

الف)‌تركيه‌-ايران-آذر‌بايجان‌-سوريه                                                          

  ب)تركيه-ايران- ارمنستان-آذربايجان            

 ج)تركيه-ارمنستان-ايران-سوريه                                                                 

  د)تركيه-آذربايجان-سوريه-ايران

--------------------------------------------------------------------------------------------

51-كدام‌بندر‌ايران‌به‌تركمنستان‌نزديك‌تر‌است؟

الف)بندر‌بابلسر              ب)بندرانزلي        ج) بندر‌تركمن         د)بندر‌ماه‌شهر

-------------------------------------------------------------------------------------------

52-رود‌آمودريا‌به‌كدام‌درياچه‌مي‌ريزد؟                   

 الف)خزر              ب)بالكان            ج)هامون               د)آرال

----------------------------------------------------------------------------------------------

53- درغرب‌كشور‌ايران‌كدام‌‌كشور‌ها‌قرار‌گرفته‌اند؟

الف)افغانستان‌وپاكستان           ‌ب)تركمنستان‌وارمنستان                                                    

  ج) تركيه‌وعراق                     ‌د)ارمنستان‌وتركيه

----------------------------------------------------------------------------------------------

54-محصول‌كا‌رخانه‌ي‌پترو‌شيمي‌چيست؟

الف)مواد‌شوينده        ب)پلاستيك‌وچسپ                     

 ج)كود‌شيميايي           د)همه‌ي‌موارد                    

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

55-كدام‌دسته‌از‌كشور‌هاي‌زيرجزء‌كشور‌هاي‌عربي‌حوزه‌ي‌خليج‌فارس‌به‌حساب‌مي‌آيند؟

الف)امارات‌متحده‌ي‌عربي‌وقطر       ب)سوريه‌واردن               

  ج) بحرين‌واُردن                         د)لبنان‌ويمن

----------------------------------------------------------------------------------------------------

56-بزرگترين‌مركز‌صنايع‌فلزي‌‌كوهپايه‌ها‌ي‌‌ناحيه‌ي‌گرم‌وخشك‌ايران‌در‌كجا‌قرار‌دارد‌يا‌واقع‌است؟‌

الف)خوزستان                ب)هرمزگان           ج)اصفهان                               د)تهران

--------------------------------------------------------------------------------------------------

57-(چهارم‌)كدام‌گروه‌از‌بندر‌هاي‌زير‌در‌جنوب‌ايران‌واقع‌است؟

الف)بندر‌انزلي‌وبندر‌تركمن         ب)بندر‌عباس‌وبندرتركمن    

   ج)بندرتركمن‌وبندر‌خرمشهر         د)بندر‌عباس‌وبندر‌خرمشهر

-------------------------------------------------------------------------------------------------

58-(چهارم‌)خليج‌گواتر‌به‌كدام‌يك‌از‌استان‌هاي‌زير‌نزديك‌است؟

الف)هرمزگان  ب)سيستان‌وبلوچستان ج)خوزستان د)بوشهر

----------------------------------------------------------------------------------------------------

59-(چهارم‌)كدام‌يك‌از‌موارد‌زير‌‌جزو‌‌واردات‌كشور‌ما‌مي‌باشد؟

 الف)نفت     ب)كاغذ            ج)خشكبار              د)سنگ‌معدن  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

60- (چهارم‌)رود‌كُر‌به‌كجا‌مي‌ريزد؟

الف)خليج‌فارس ب)باتلاق‌گاو‌خوني ج)دريا‌چه‌ي‌بختگان‌     د)‌درياچه‌ي جازموريان

-------------------------------------------------------------------------------------------------

61-‌كدام‌يك‌بندر‌نفتي‌است؟

الف)بندر‌عباس               ب)بندرماهشهر        ج)بندر‌بوشهر                د)بندر گناوه

------------------------------------------------------------------------------------------------

62-(چهارم‌)‌يك‌كشتي‌براي‌عبور‌از‌بندر‌بصره‌به‌بندر‌كراچي‌به‌ترتيب‌از‌كدام‌آب‌ها‌مي‌گذرد؟

الف)خليج‌فارس-درياي‌عمان-اقيانوس‌هند                                                                      

    ب)درياي‌عمان-خلييج‌فارس‌-اقيانوس‌هند           

ج)اقيانوس‌هند-خليج‌فارس-درياي‌عمان                                                                             

  د)اقيانوس‌هند-‌درياي‌عمان‌-خليج‌فارس

--------------------------------------------------------------------------------------------

63-(چهارم‌)كدام‌يك‌از‌استان‌هاي‌زير‌در‌كنار‌درياي‌عمان‌وخليج‌فارس‌قرار‌دارد؟

الف)هرمزگان          ب)خوزستان    ج)سيستان‌وبلوچستان             د)بوشهر

---------------------------------------------------------------------------------------------

64-(چهارم‌)آبرفت‌رود‌اترك‌با‌گذشت‌‌زمان‌هاي‌بسيار‌جلگه‌ي‌كدام‌شهر‌را‌تشكيل‌مي‌دهد؟

الف)چالوس         ب)قوچان           ج)بابل                   د)ساري

---------------------------------------------------------------------------------------------

65-(چهارم‌)كوچك‌ترين‌استان‌ناحيه‌ي‌گرم‌وخشك‌‌ايران‌كدام‌است؟

 الف)يزد        ب)قم                ج)سمنان               د)كرمان          

   ------------------------------------------------------------------------------------------

66-(چهارم‌)ايران‌در‌كدام‌نيم‌كره‌ها‌قرار‌دارد؟

 الف)شمال‌ومغرب       ب)شمال‌ومشرق    ج)جنوب‌‌ومغرب      د)شمال‌ومشرق

--------------------------------------------------------------------------------------------

67-(چهارم‌)كدام‌بندر‌بازرگاني‌در‌كنار‌دريا‌ي‌عمان‌واقع‌است؟

 الف)آبادان             ب)بوشهر       ج)خرمشهر      د)چابهار‌

-----------------------------------------------------------------------------------------------

68-(چهارم‌)درشرق‌درياي‌مازندران‌بيشتر‌چه‌محصولاتي‌به‌دست‌مي‌آيد؟

الف)برنج‌وچاي ب)برنج‌وپنبه    ج)گندم‌وچاي  د)پنبه‌وگندم

--------------------------------------------------------------------------------------------

‌69- (چهارم‌)‌بزرگترين‌درياچه‌ي‌داخلي‌ايران‌چه نام‌دارد؟

الف)مازندران      ب)اروميه            ج)بختگان         د)قم

------------------------------------------------------------------------------------------------

70-(چهارم‌)از‌ته‌نشين‌شدن‌‌آبرفت‌كدام‌دسته‌از‌رود‌هاي‌زير‌جلگه‌ي‌خوزستان‌پديد‌آمد؟‌‌

الف)كارون‌-كرخه-سفيدرود ب)جراحي-كارون-دالكي      

 ج)اترك-دالكي‌-هنديجان‌       د)كرخه‌-هنديجان-تجن

-------------------------------------------------------------------------------------------------

71- (چهارم‌)كدام‌شهر‌ها‌به‌ترتيب‌در‌ناحيه‌ي‌كوهستاني‌جمعيت‌زيادي‌را‌در‌خود‌جاي‌داده‌اند؟

الف)تبريز‌-همدان‌-كرمانشاه                                                                                

  ب)تبريز‌-كرمانشاه‌-‌همدان          

ج)تبريز-اروميه-شهركرد                                                                                           

 د)شيراز‌-تبريز-كرمانشاه

 

امجدكاني‌ساناني 13/1/1387

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۲/۰۴ساعت 17:9  توسط ...  |