.

* درس آزاد ازکتاب فارسی بخوانیم پايه ي سوم دبستان

به نام خداوندجان وخرد               کزین برتراندیشه برنگذرد

 

* درس آزاد ازکتاب فارسی بخوانیم پايه ي سوم دبستان

 

بنابه شیوه ی نوین نظام تعلیم وتربیت درس فارسی دستخوش تحول گردیدودرقالب 2جلدکتاب بخوانیم وبنویسیم تدوین وعرضه شد.که هرکدام بارویکردی جداگانه اقدام به تدریس آن می شود.کتاب بخوانیم براساس رویکردکلی وکتاب بنویسیم رویکردتحلیلی برآ ن مترتب است.درکتاب بخوانیم درسی به نام ((درس آزاد))درنظرگرفته شده است که درپایه ی سوم، 2 درس به این عنوان موجوداست.

عده ای ازهمکاران این پایه بارهادرجلسات مجمع عمومی ویادرحین بازدید درنحوه ی آماده سازی این 2 درس سوال نموده اند.حال به این منظوردرصددآن برآمده ولازم دانسته تاتوضیحاتی دراین خصوص بیان دارم وهمچنین نمونه ای ازاین کارراکه درکلاس خویش انجام داده شده ، تقدیم همکاران بزرگوارم بنمایم.

درس آزاد به سبب پرکردن خلاء هایی است که درکتاب بخوانیم وجوددارد.که هرمنطقه بنابه اقتضای فرهنگی،بومی وجغرافیایی ،مذهبی و... اقدام به پرکردن این خلاء ها باشند.شیوه ای که برای  تکمیل کردن این درس ها مدنظر قرارگرفته، شیوه ی  قضاوت عملکرد نام دارد. که فرددانش آموز به مرحله ای ازتوانایی ودانستنی برسدکه بتواندخلاقیت خویش رابه خوبی به کاربگیردودرپی هماهنگی وهمفکری،این درس ها باشد واقداماتی بکند.

شیوه ی کاربه این صورت است که موضوع درس آزاد باپیشنهادخوددانش آموزان تعیین می گردد.درضمن موضوع بایددرچهارچوب فصلی باشدکه کتاب بخوانیم آن را معلوم ساخته است.بعددانش آموزان هم باهمکاری گروه و درمحیط زندگی باتوجه به مسایل فرهنگی،جغرافیایی،مذهبی و... مفاهیمی راانتخاب می کنندوبه جمع آوری مطالبی مبادرت می ورزندودرگروه های خودمطالب را مورد بررسی قرارمی دهندوچکیده ای ازآن را باراهنمایی معلم خودبرمی گزینند وبه شکل درسی ماننددرس های کتاب بخوانیم به تنظیم وپردازش آن همت گماشته می شود.                                                                                                                                                                  سعی شودموضوع درس آزادتکراردرس های بخوانیم نباشدبلکه به صورت موضوعی بکروتازه انتخاب شود.

حال نمونه ای ازدرس آزادکلاس خویش راکه به کمک دانش آموزان تنظیم وآماده شده است تقدیم همکاران ارجمندمی کنم. امیداست که بانظرات وپیشنهادهای داهیانه ،این نمونه کاررا هرچه بيشتربی عیب ترگردانند.

موضوعي كه دركلاس بنده به پيشنهاددانش آموزان انتخاب گرديدبه اسم((شعركودكان درزبان كردي))است.كه بچه هادراين عرصه به تحقيق وپرسش پرداختندوباجمع بندي آن به صورت درس 27 كتاب بخوانيم درآمد.كه جزئيات اين درس به قرارزيرمي آيد:

 

 

                                          در س آزاد

(درس بيست ويكم از كتاب فارسي پايه ي سوم دبستان)

« شعركودكان در زبان كردي»

...درهركشوري،شاعراني بزرگ پيدا مي شوندكه بانظم وآهنگ زيبا،براي كودكان، بازبان مادريشان،شعرسروده اند.

شاعران مفاهيم اخلاقي،ديني،رسومات فرهنگي،علمي وبهداشتي ... با زبان خيلي ساده وبانظم وآهنگ روح بخش،به كودكان انتقال مي دهند.

درزبان كردي هم شاعران زيادي درعرصه ي زندگي براي كودكان شعرگفته ويانوشته اندودريك كتاب يابه صورت يك مجموعه درآورده اندتادراختياركودكان قرارگيردوبه طور غير مستقيم ويامستقيم به تربيت آنان پرداخته شود.

نمونه اي ازشعركودكان درموردپرورش« ميهن دوستي»به ترتيب زيرآمده است:

نيشتمانم خؤش ئه وي                   

 قه زاي له گيانم كه ؤي

هيـواي ئه وين وژينه                    

 بؤژيانـــــمان په ر ژينه

ôôôô

چــــــــــــــــــــــــه م وكانياوي خوشه                 

 به هاران له خــــــــــروشه

هه واي  شنه ي  به هــــــه شته               

  خـــــاوه ن كويستان ودشته

                                                     (فريدون ميراحمدي)

ودرموردمعرّفي قرآن، كتاب بزرگ آسماني خداوند،به صورت زير،به زينت آهنگ ونظم آراسته شده است:

قورئان فه ر مووده ي خوايه                        

  شيفاي ده رده،ده وايه

ئه بي فيربم بي خـــــــــــــــــــوينم                       

   بو دل  وه كوو  چرايه

قورئان مايــــــــــــــــه ي حه ياته                     

    ياساي ژينه،خــــه باته

چه نده خوشه خويندنــــــــــــــــي                      

  ده ليي نوقــــل ونه باته

                                          ( شفيع جهانگيري)

 

درموردمعرّفي جانوران خصوصاًمرغ سياه وگربه مي گويند:

مريشكــــــــــه ره شه !  كش كش              

    بوكلك وبال ئه كه ي فش

بوشه رئه كه ي له گه ل من            

  دايكي جووجه له ي خرپن

جوچكه كان  دينه  ژير بال                  

    له ترســــــــي پشيله و  دال

                                                                      (كاكه ي فلاح)

ويا:

 

پشيله ي جوان و چاوكال               

    پال كــه و تبوو له نيو مال

پشيله ي كراس  په شمين               

   عاجزله گه رمــاي  هاوين

     ده س و پاي  لـــــــــــي راكيشا             

  چووه  خــــــــــــه ويكي خوشا                                           

                                                      ( ئه ميردره خشان)

 

درمورد سواد آموزي و درس خواندن آمده است:

بخوينه برا،روژي خوينـــــــــــــــدنه                

    نه خويندن مايه ي دواكه وتنه

ئه زاني خوينـــــــدن بودل چرايه                

   پشت و په ناي وينه ي بـــــرايه

        هه ركه س نه خويني دلي تاريكه                 

  دايم له پاش كاري ناريكـــــــــــــــــــه

                                                      ( شفيع جهانگيري)

درجايي ديگرآمده است كه، حرف بدزدن و به ديگران توهين كردن، تاچه اندازه زشت وناپسنداست،مي گويند:

   جنيوناده م به هيچ كه س               

   جنيوپيس وناخـــــــــــــــــــــــوشه

   سووكه،پيسه لاي مـــــــــــروف             

  هه ركه س جنيوفه روشه

   خومه ده  لـــــــــــــــه كاري بد             

  بوكاري باش تيكــــــــــــــوشه

                                                 ( شفيع جهانگيري)

دروصف مقام وشان معلّم آمده است:

ماموستاخوشـــه ويستم،ماناي راستي ژيانم         

   به خويني دل ده نووسي تو ده رسي ميهرباني

له ساماني دونيا دا  ئه گه ر چي هيچت نييه  

   ره نجي توشكوداره خه مت خه مـــي ئنسانه

                                                      (دكترعمرحسامي)

ويا:

  دايه ئه چم بومه كته ب                     

    دائه نيشم به ئـــه ده ب

گوي ئه گرم له ماموستا                    

     ده بمه دوكتورياوه ستا

      ماموستاله جيي باوكـــه                     

    ميهربان ودل پاكـــــــــــــه

                                                      ( شفيع جهانگيري)

بيشترشاعران مشهورو بزرگ كرد،بازبان بزرگ سالان شعرگفته اند.زيرا شدّت درد اجتماعي مردم درحدّي بوده كه زندگي را برهمه تلخ كرده بود.

بايستي بزرگان معني ومفهوم شعررادرك مي كردندوبازبان ساده به خردسالان انتقال مي دادند.كودكان هم شعرهاي خوش آهنگ آن شاعران بزرگ را حفظ مي كردندوباآوازوسرود به طورفردي ويا دسته جمعي  مي خواندند.

امّاافرادي كه طبع شعري دارندوبه علم تعليم وتربيت كودكان آگاهي دارندونيازهاي آنان راخوب مي شناسندبه گفتن وسرودن شعربراي اين دسته ازافرادجامعه دست زده اندكه نمونه هاي آن به مانند:((مشت نمونه ي خروار...)) درمتن حاضر به آن اشاره شده است.

 

گوش کن وبگو.================================

1-     شاعران درمورد چه مفاهيمي شعرگفته اند؟

2-     آياشعركودكان فقط بازبان كردي سروده شده است؟

3-     كسي كه شعركودكان مي سُرايد،لازم است چه چيزي رابيشتربداند؟

4-     ...

درست ،نادرست: ==================================

1-     شاعران، فقط براي كودكان شعرسروده اند.

2-     درگذشته، بزرگان معني ومفهوم شعررا براي كودكان مي گفتند.

3-     شعركودكان، دريك كتاب ويايك مجموعه نوشته شده است.

4-     ...

 

واژه آموزی : ======================================

 

به علامت     َ         توجّه كنيد.كه صداي مربوط به خود دارد.

امّا در زبان كردي كلمه اي كه اين صدا را بدهد،يك حرف به جاي آن نوشته مي شود.مثال: کلمه ي حَيات درزبان كردي نوشته مي شود،حه يات  كه صداي  َ   با حرف  ﺔ نوشته شده است. حال شماكلمات كردي ديگري را ازمتن درس پيداكنيدوبگوييد.

 

نکته : =========================================

به جمله ها ي زيرتوجّه كنيد:

زيباحق دارد درس بخواند. راشد سعي مي كندحقِّ ديگران رارعايت كند.

ببينيدكه درچه موقع كلمه ي(( حق)) تشديدمي گيرد؟

حالاشماباكلمه ي((حل))دوجمله بگوييدكه يك بارتشديدبگيردويك بار بدون تشديدبيايد.

تشديددرزبان كردي به چه صورتي مي آيد؟...

 

  ببین وبگو: ======================================

* براي تصاوير زيريك داستان كوتاه بگوييد.

 

 

 

 

 

بگردوپیداکن : ======================================

1- كلمات كردي كه بالاي يكي ازحرف هاي آن علامت((7))داردپيداكنيدوبگوييد.

2- كلمات كردي كه حرف ((و))درآن،دوبارتكرارشده است رانشان دهيد.

 

به دوستانت بگو: ====================================

1-    كودكان چگونه شعري رادوست دارند؟

2-    شعركودكان باشعربزرگ سالان چه فرقي باهم دارند؟

3-    اشعاري كه ازشاعران بزرگ كرد،ازحفظ داريد،براي دوستانتان بخوانيد.

4-    ...

 

نمایش :============================================

 

      * يك شعر داستاني كوتاه  زبان كردي را نمايش دهيد.

 

كتاب خواني : =====================================

1-    تاحالاچندكتاب شعركودكانه رابازبان كردي مطالعه كرده ايد؟

2-    ازآن كتاب چه چيزهايي فهميده ايد؟

3-    كدام قسمت براي شمابسيارجالب بود؟

4-    ...

تهیّه و تنظیم : هیوا  حیدری سرگروه آموزشی پایه ی سوم دبستان

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۱۱/۰۲ساعت 19:5  توسط ...  |