.

موفقیت درجشنواره الگوهای برتر تدریس معلمان

درخشش معلمان مریوان درجشنواره الگوهای برتر تدریس

موفقیت معلمان عزیز شهرستان مریوان در جشنواره الگوهای برتر تدریس معلمان دوره پیش دبستانی و ابتدایی استان کردستان در سال تحصیلی 89-88 رابه تمامی فرهنگیان شهرستان مریوان و این عزیزان تبریک می گوییم .

افشین لهونی رتبه اول استان در پایه دوم دبستان

ابراهیم  نوری رتبه سوم استان در پایه اول دبستان

 حکیم  عمرانی رتبه سوم استان در پایه چهارم دبستان

بیان  تاب رتبه سوم استان در پایه پنجم دبستان

سارا احمد زاده رتبه سوم استان در دوره آمادگی

منصور  صالحی رتبه دوم استان در چند پایه

 کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزش عمومی مریوان

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۴/۲۲ساعت 1:34  توسط ...  | 

با دوَمی‌ها شماره‌ی هشت

به‌نام خدا

با دوَمی‌ها شماره‌ی هشت

الگوی دریافت مفهوم

 الگوی دریافت مفاهیم در حول مطالعاتی که توسط برونر ،گودناو ،آستین (1967) در باره ی تفکر انجام گرفت به وجود آمد وبرای الگوی تفکر استقرایی یک خوشایند نزدیک است این الگو برای تدریس مفاهیم وکمک به دانش آموزان در یادگیری موثرتر آن ها تدوین شده است واز تکنیک های آن برای ارائه اطلاعات سازمان یافته از میان موضوع های بسیار گسترده به شاگردان در هر مرحله از رشد می توان استفاده کرد. درالگوی دریافت مفاهیم از اصطلاحاتی چون نمونه ،نمود ومقوله برای توصیف مراحل فعالیت فکری دانش آموزان تا دریافت مفهوم اصلی استفاده شده است که هر یک از این اصطلاحات برگرفته از تحقیق «برونر »در باره ی مراحل ونحوه ی رسیدن افراد به مفاهیم می باشد.

مراحل الگوی دریافت مفهوم:

ردیف

مراحل

شرح مراحل

1

عرضه مطالب و شناسایی مفهوم

نمونه های نشانه گذاری شده عرضه می شود.دانش آموزان ویژگی ها را مقایسه کرده و به فرضیه سازی و آزمون

می پردازندوبرحسب نمودها تعریفی ارائه می دهند.

2

آزمون دستیابی به مفهوم

دانش آموزان مثال های اضافی را که فاقد نشانه هستند با عنوان نمونه های بدون نمود معین می کنند.معلم فرضیه ها را تائید ،مفهوم را نام گذاری وتعاریف را برحسب نمودهای لازم دوباره بیان می کند .

3

تحلیل راهبرد های تفکر

دانش آموزان در باره ی تفکرات خود شرح می دهند . در باره ی نقش فرضیه ها ونمودها ،نوع وتعداد آن ها بحث می کنند .

 مراحل کار در این الگو به این صورت است که : مطالب به شکل مجموعه هایی از عناوین به نام «نمونه ها» به دانش آموز عرضه می شود . این نمونه ها اگر دارای ویژگی ها یا نمودهای مفهوم مورد نظر معلم باشد آن ها را نمونه ی مثبت (بله) واگر فاقد ویژگی های مفهوم باش نمونه ی منفی (نه) معرفی می نماییم.

دانش آموز با مقایسه ی نمونه های مثبت و منفی (با نمود وبی نمود) فرضیه هایی در باره ی ماهیت آن مقوله می سازد ولی در این مرحله فرضیه ی خود را درجمع مطرح نمی کند

وقتی اغلب دانش آموزان موفق به ساختن یک فرضیه شدند.

معلم به آن ها چند نمونه ی بدونه اسم عرضه می کند و از آن ها می خواهد تا بگویند آیا این نمونه های جدید با نمود است یا بدون نمود(منفی است یا مثبت) زمانی که شاگردان موفق به پاسخ درست بشوند و بتوانند تشخیص درستی در باره ی ویژگی های مفهوم بدهند به آن ها اجازه می دهیم تا فرضیه های خود را در جمع مطرح کنند و جریان پیشرفت نظریات خود را شرح دهند .وقتی با مشورت های گروهی کلاس به فرضیه های محکم تری در رابطه با مفهوم دست یافت. آن ها را نام گذاری می کنند سپس معلم اگر در رابطه با مفهومی نام تخصصی وجود داشته  باشد آن  را  معرفی

می کند.دانش آموز برای پیوستگی و کار برد آن مفهوم موارد بیشتری از آن مقوله را جستجو می کنند و آموخته ها را در موقعیت های جدید به آزمایش می کشند. 

  استفاده از الگوی دریافت مفهوم بر حسب نوع هدف آموزشی معلم به فعالیت های یادگیری شکل منظمی میدهد.

به طور مثال اگر تاکید برکسب مفهومی نو باشد معلم در خلال سوالات و تفسیر های خود به نشانه های موجود در هر مثال و عنوان مفهوم تأکید می کند. اگر هدف جریان استقرایی(از جزء به کل) باشد معلم باید نشانه های کمتری را ارایه نمایدو شاگردان را بیشتر به مشارکت و پیگیری مطالب تشویق کند .خوب است که مثال ها در مراحل اولیه

دریافت مفهوم بسیار سازمان یافته باشند.

معلم:نمونه هایی که مفهوم مورد نظر را دارد مانند مثال به دانش آموزان ارائه می دهد.

بله

نه

خورشید

شمع

ستاره 

لامپ

 دانش آموز: بعد از مشاهده ی موارد داده شده به فرضیه سازی می پردازد ولی آن را بیان نمی کند.

معلم: در این مرحله به دانش آموزان چند نمونه ی جدید می دهدو از آن ها می خواهد با توجه به فرضیه ی خود آن را در جدول قرار دهد.

بله

نه

خورشید

شمع

ستاره 

لامپ

رعد وبرق                        

چراغ قوه

کرم شب تاب                 

چراغ مطالعه

...  

...  

 

 

 دانش آموز: زمانی که موفق به پاسخ درست شد و تشخیص درستی در باره ی ویژگی های مفهوم به دست آورد اجازه دارد فرضیه ی خود را در کلاس ارائه دهد.و بعد از مشورت گروهی ورسیدن به فرضیه ی محکم تری

 می توانند به کمک معلم آن هارا نام گذاری کنند.

         چشمه ی نور طبیعی    چشمه ی نور مصنوعی                       

                   خورشید                       شمع

                    ستاره                           لامپ

                  رعد وبرق                         چراغ قوه

                 کرم شب تاب                  چراغ مطالعه

                        ...                                     ...

منابع:

1- الگوی تدریس 2004 – مترجم دکترمحمدرضا بهرنگی

2- آموزش راه های یادگیری – سهیلا حاجی اسحاق

 

 تهیه‌و تدوین :افشین‌لهونی‌ سرگروه ‌آموزشی‌پایه‌ی دوم دبستان شهرستان مریوان

اسفند 87

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۳۰ساعت 18:19  توسط ...  | 

موفقیت در جشنواره الگوهای برتر تدریس

پيام تبريك

كسب  رتبه اول جشنواره ي الگوهاي برتر تدريس مرحله ی شهرستاني؛ توسط سرگروه های آموزشی بيانگر تلاش واهتمام اين عزيزان در راستاي پيشبرد فعاليت هاي  آموزشي وپرورشي اين شهرستان وبرگ زريني از افتخار آفريني اين عزيزان در عرصه ي تعليم وتربيت  مي باشد . ضمن تبريك به تمامي همكاران ارجمند ،از تلاش ارزشمند آنان در عرصه ی آموزش و پرورش قدرداني مي نماييم.

تلاش وسعی تان  در عرصه تعلیم وتربیت همواره مستدام باد.

کارشناسی گروه های آموزش عمومی مریوان

 

1-   جناب آقاي ابراهيم نوري سرگروه آموزشی وآموزگار پايه ي اول دبستان پسرانه شاهد مريوان  كسب رتبه اول در جشنواره ي الگوهاي برتر تدريس ،درس بخواني وبنويسيم پايه ي اول دبستان

2-   جناب آقاي افشين  لهوني سرگروه آموزشی وآموزگار پايه ي دوم دبستان پسرانه شاهد مريوان  كسب رتبه اول در جشنواره ي الگوهاي برتر تدريس ،درس هديه هاي آسمان پايه ي دوم  دبستان

3-   جناب آقاي هيوا   حيدري سرگروه آموزشی وآموزگار پايه ي سوم دبستان پسرانه شاهد مريوان  كسب رتبه اول در جشنواره ي الگوهاي برتر تدريس ،درس قرآن پايه ي سوم  دبستان

4-   جناب آقاي حكيم  عمراني سرگروه آموزشی وآموزگار پايه ي چهارم دبستان پسرانه شاهد مريوان  كسب رتبه اول در جشنواره ي الگوهاي برتر تدريس ،درس علوم تجربي پايه ي چهارم  دبستان

5-   جناب آقاي امجد حیدری کانی سانانی سرگروه آموزشی وآموزگار پايه ي پنجم دبستان پسرانه هجرت مريوان  كسب رتبه اول در جشنواره ي الگوهاي برتر تدريس ،درس ریاضی پايه ي پنجم دبستان

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۱۹ساعت 19:45  توسط ...  | 

الگوي بديع پردازي

الگوي بديع پردازي

 يكي ازالگوهايي كه باعث پرورش ظرفيت مشكل گشايي دانش آموزان و هدايت آنها به بيان خلّاق وگسترش انگاره هاي جديد عقلي از طريق توجّه به بعد عاطفي و غير معقول مي شود،«الگوي بديعه پردازي» است.

در دنياي پيچيده ي كنوني ،كه جوامع مختلف براي رسيدن به تكنولوژي نوين و منابع قدرت به رقابت گسترده دست زده اند آنچه در اين رقابت موفقيّت را به ارمغان مي آورد ، همان «توليدفكرنو» مي باشدكه با شيوه ها و الگوهاي مناسب يادگيري اين كار ميسّراست.

لازم است كلاس درس را از حالت يكنواختي خارج  ساخته تا فراگيران در آن بتوانند با جسارت بيشتري  ايده هاي معقول و غيرمعقول را با روش «بارش مغزي» ايراد نمايندتا از ارتباطات بين معقول ها و غيرمعقول ها «ايده هاي  بكر» خلق گردند. ....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۰۵ساعت 10:35  توسط ...  | 

با دوَمی‌ها شماره‌ی هشت

به‌نام خدا

    با دوَمی‌ها شماره‌ی هشت

الگوی دریافت مفهوم

 

 تهیه‌و تدوین :افشین‌لهونی‌ سرگروه ‌آموزشی‌پایه‌ی دوم دبستان شهرستان مریوان اسفند 87

 الگوی دریافت مفاهیم در حول مطالعاتی که توسط برونر ،گودناو ،آستین (1967) در باره ی تفکر انجام گرفت به وجود آمد وبرای الگوی تفکر استقرایی یک خوشایند نزدیک است این الگو برای تدریس مفاهیم وکمک به دانش آموزان در یادگیری موثرتر آن ها تدوین شده است واز تکنیک های آن برای ارائه اطلاعات سازمان یافته از میان موضوع های بسیار گسترده به شاگردان در هر مرحله از رشد می توان استفاده کرد. درالگوی دریافت مفاهیم از اصطلاحاتی چون نمونه ،نمود ومقوله برای توصیف مراحل فعالیت فکری دانش آموزان تا دریافت مفهوم اصلی استفاده شده است که هر یک از این اصطلاحات برگرفته از تحقیق «برونر »در باره ی مراحل ونحوه ی رسیدن افراد به مفاهیم می باشد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۷/۱۲/۱۹ساعت 18:53  توسط ...  | 

با دوَمی‌ها شماره‌ی هفت

   معيارهاي انتخاب كتاب ‌كودكان‌

طرح  :

 آنچه در انتخاب هر كتاب در درجه اول اهميت دارد(طرح) كتاب است و منظور از طرح ، نقشه محتواي كتاب است كه در ساخت منطقي آن را نشان مي دهد . طرح يك كتاب داستان نشان مي دهد كه چه اتفاقاتي در آن داستان رخ داده‌اند و چه مشخصاتي دارند در ادبيات كودك داستان بايد بيش از همه جنبه توصيفي داشته باشد كتابي كه داراي طرح خوب و مطلوب نباشد رغبت كودكان را تحريك نخواهد كرد ...

 تهیه‌و تدوین :افشین‌لهونی‌ سرگروه ‌آموزشی‌پایه‌ی دوم دبستان شهرستان مریوان - آذر 87


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۷/۱۲/۱۹ساعت 18:30  توسط ...  |